JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „Földvári nyereményjáték” megnevezésű promóciós játék (továbbiakban Játék)

1. A Játék rövid leírása.

A Szervező promóciós játékot hirdet hírlevelei népszerűsítése céljából, mely során tárgynyereményeket sorsol ki a Játékba jelentkező Játékosok között.

2. A Játék Szervezője és Lebonyolítója.

Garzon Plaza Kft.

székhely: Győr, Vasvári Pál u. 1/b, 9024
központi ügyintézés helye: Győr, Vasvári Pál u. 1/b, 9024
cg. 08 09 015113
adószám: 13995803-2-08
képviselik: Matusz Balázs Károly

(továbbiakban Szervező)

3. A Játék időtartama.

2023. június 20. 00:00 – 2023. november 25. 24:00

4. A Játék helyszíne.

https://ottevenyikastely.hu/ (előzőekben és továbbiakban Honlap)

5. Részvételi feltételek.

A Játékban részt vesz minden olyan személy, aki a https://ottevenyikastely.hu/ oldal használata során, feliratkozik a Szervező hírlevelére, és elfogadja jelen Játékszabályzatot (előzőekben és továbbiakban Játékos).

Amennyiben a Játékos a Játékban jelentkezését követően mégsem kíván részt venni, azt a [email protected]-ra küldött levelében jelezheti a Szervező felé, ez esetben a Szervező a Játékost törli sorsolási adatbázisából.

6. A Játék menete.

A Játékosok közül a Szervező 2023. november 14. 12:00-kor sorsol.

7. Nyeremények.

A Szervező a sorsolás alkalmával az alábbi Nyereményt sorsolja ki (előzőekben és továbbiakban Nyeremény)

 • ?
 • ?

8. A Nyeremény átadás-átvétele.

A Nyeremények átadás-átvétele érdekében a Szervező közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel a hírlevélfeliratkozás során megadott elektronikus levélcím vagy telefonszám használatával, valamint nyilvánossá teszi a Szervező Facebook oldalán. A Nyertessel való kapcsolatfelvételre a sorsolást követő 30 (harminc) naptári napon belül kerül sor, a nem nyert Játékossal a Szervező nem veszi fel külön a kapcsolatot.

9. Adatkezelés.

Az adatkezelő.

Adatkezelőnek a Játék Szervezője minősül.

e-mail cím:

Adatvédelmi tisztviselő:

 

[email protected]

Dr. Ducsay Zsuzsanna LL.M. ügyvéd (Ducsay Ügyvédi Iroda; székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.; e-mail: [email protected]

 

Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban azok megadása a Játékban való részvétel előfeltételét képezi, mivel a jelzett személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő a Játékot nem tudja lebonyolítani.

Az adatkezelés célja.

A Játék lebonyolítása a jelen Játékszabályzat szerint.

Az adatkezelés jogalapja.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, azaz a Játékos (vagy a továbbiakban Érintett) hozzájárulása, melyet a jelen Játékszabályzat 6. pontjában foglalt Felhasználói fiókban felugró ablak megfelelő jelölődobozának bejelölésével és a „Játszom!” gombra kattintással ad meg.

Az Adatkezelő e körben kifejezett felhívással él, hogy a Játékos az adatkezeléshez a fentiek szerint megadott hozzájárulását bármikor, kötetlen formájú, az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A hozzájárulás visszavonása esetén, a visszavonás közlésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő törli a Játékos adatait, amennyiben a további adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

Az adat forrása.

A Felhasználási fiók, melyben tárolt adatok tekintetében az Adatkezelő vélelmezi, hogy az adatok forrása maga a Játékos.

A kezelt adatok.

A Játékos által megadott név és a Játékos által a Felhasználói fiók létrehozásakor megadott e-mail cím, telefonszám vezeték és kereszt-név..

Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés a Játékkal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végétől számított 8 (nyolc) naptári évig tart.

Címzettek és Adatfeldolgozók.

Az adatkezelő a személyes adatokat másokkal alapvetően nem kívánja közölni, Adatfeldolgozóként pedig főszabály szerint az alábbi személyek járhatnak el.

 • az informatikai hátteret biztosító szerver-szolgáltató: Hetzner Online GmbHIndustriestr. 2591710 Gunzenhausen, Németország
 • a számviteli nyilvántartásában közreműködő számviteli, vagy könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság: ESZTOM Könyvelő- és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 12.);
 • az Adatkezelő könyvvizsgálója: BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: HU-1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2.
 • az Adatkezelő által esetlegesen használt ún. ügyfélkapcsolatkezelési rendszert nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó.
 • az Adatkezelő jogi képviselője, bizonyosságot nyújtó szolgáltatást teljesítő szolgáltatója.
 • a szállítások lebonyolítójaként a FOXPOST Zrt. (székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.).

Adattovábbítás harmadik országba.

Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatot.

Profilozás és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben.

Az Adatkezelő profilozást és automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

Az érintetti jogok ismertetése – a vonatkozó hatósági iránymutatás átvételével.

A GDPR 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden érintett, így Ön is jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti A GDPR-t. A Hatóság gyakorlati tapasztalatai szerint ugyanakkor az adatkezelők az esetek nagy részében együttműködnének az érintettekkel és maguktól helyreállítanák a jogszerű állapotot, ha konkrét kérelem érkezne részükről az általuk kifogásolt adatkezelés vonatkozásában.

A Hatóság ezért azt javasolja az Érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen – EZEN ÉRINTETTI JOG AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁRA TEKINTETTEL A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATTAL ÖSSZEFÖGGŐ ADATKEZELÉS SORÁN NEM ALKALMAZHATÓ.

Az Adatkezelő ezen a ponton kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében a tiltakozáshoz való jog arra tekintettel nem illeti meg, hogy egyetlen adatkezelési tevékenység jogalapja sem az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, továbbá az adatkezelésre nem annak közhatalmai jellege miatt kerül sor.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az Adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől Amennyiben ugyanis az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában az Érintettet azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az Adatkezelőt terheli.

A GDPR 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt, ugyan az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása az Adatkezelőnél nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ilyen személyt önkéntesen kinevezett a Hatóság ilyen esetben általános jelleggel javasolja, hogy az Érintett vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését.

Amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Érintett valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

 • A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. A Hatóság azonban általános jelleggel felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján az Érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 • A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

 • A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 • A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Az Érintett ezen joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő e körben is kifejezett és ismételt felhívással él, hogy a Játékos az adatkezeléshez a fentiek szerint megadott hozzájárulását bármikor, kötetlen formájú, az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A hozzájárulás visszavonása esetén, a visszavonás közlésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő törli a Játékos adatait, amennyiben a további adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

 

Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (előzőekben és továbbiakban Hatóság), vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00 és +36/1-391-14-10 és +36/30-683-5969 és +36/30-549-6838; elektronikus levélcím: [email protected], székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Hivatali kapu: rövid név: NAIH; KR ID: 429616918.

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

11. Vegyes rendelkezések.

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján.

A Nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.

A Szervező a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt.

A Szervező minden felelősséget bármilyen kártérítési-, kártalanítási-, vagy egyéb igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező minden felelősséget kizár.

A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezővel szemben a jelen bekezdésben foglalta esetekre tekintettel semmilyen jogcímen nem támasztható és nem is érvényesíthető igény.

Nem válhatnak Játékossá a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói, a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Szervező kizárja felelősségét minden, a lebonyolítási helyszínt és az ezeket működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben ezeket a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal, vele szemben ilyen esetben semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető igény.

A Játékból – a Szervező egyoldalú, azonnali hatályú döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós karakterrel, tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő és Szabályzat-ellenes magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen bekezdésben meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak, a Szervező erre irányú írásbeli felszólítása szerinti összegben és esedékességgel.

Bármilyen külső, nem a lebonyolítási hely részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Játék lebonyolítása során a Szervező szerverórájának adatai az irányadóak.

A Játékos a Nyeremény kicserélésére, vagy készpénzzé való átváltására igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat és nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, vagy a Játékot megszüntesse; ilyen esetben a Szervezővel szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

A Játékkal, annak menetével és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a következő elérhetőségen válaszolják meg: [email protected]

 

Győr, 2023. június 25.

Garzon Pláza Kft.