Általános részvételi játékszabályzat

A Matusz-Vad Zrt. által meghirdetett, az Öttevényi kastély oldalán szervezett játékok általános részvételi, játékszabályzata

1. A Játék szervezője

A https://ottevenyikastely.hu/ oldalon (a továbbiakban: weboldal) szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Garzon Plaza Kft. (székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/B, további elérhetőségei 6.1. pontban) (a továbbiakban: Szervező).

2. Részvételi feltételek

2.1. Szervező az egyes Játékokat a Weboldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Weboldal tagjait. Szervező a következőtípusú Játékot hirdeti meg a Weboldalon, így a részvétel a következő feltételhez kötött:

Az adott Posztban szereplő hírlevélre való feliratkozás

Az adott Posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Weboldalon közzétett, a Weboldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképes (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

· feliratkozik a hírlevélre;

· a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti; továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a hírlevélre való feliratkozáskor, valamint a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait – az Adatkezelési Tájékoztatóban (6. sz. fejezet) rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja

(a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos a Játékban kizárólag egy darab Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet, telefonszámot vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook és Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Matusz-Vad Zrt.., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt a hírlevélre érvényesen feliratkozók közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A nyertes(ek) kiválasztásának módja véletlen sorolás.

Sorsolás esetén: a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi (elektronikus) sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító telephelye (1103 Budapest, Kőér utca 3/A) A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

3.2. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a 4.3 és 4.4 pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, a Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). A nyeremény tárgyát egy, a 2024-es esküvői szezonban bármikor, a szabad időpontok közül kiválasztott időpontban felhasználható 4.000,- EUR értékű kedvezmény jelenti, amely az Öttevényi kastély esküvői szervezővel együtt történő kibérlésével egyenértékű és amely a számla végösszegéből kedvezmény formájában kerül jóváírásra. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt, valamint akár azt követően is – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

4.3. A nyereményjáték időtartama 2023. november 10. napján 12:00 óráig tart, a tervezett elektronikus sorsolás időpontja 2023. november 11. nap, 10:00 óra.

4.4. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé a Játékhoz kapcsolódó Facebook vagy Instagram posztot követő kommentben a Weboldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a Weboldalnak küldött privát üzenetben köteles a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni, amely egyben a nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a Nyeremény elnyerésének a vele való közléséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.5. A Nyereményeket a Szervező telefonon történő értesítést követően e-mailben, elektronikus úton juttatja el az adott nyertesnek a sorsolást követő első munkanapon, a Játékos által a feliratkozáskor megadott e-mail címére. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény elektornikus átadása megvalósuljon, melyet e-mailben történő megerősítésével fogadhat el. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy a Közzétételt követően megküldött személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: tel.: 06 96 900 500 (Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/B Email cím: [email protected])

6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2.3. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Weboldalon nyilvánosságra hozza.

6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén lakcím.

6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

6.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játékok során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz..

6.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

6.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

6.8.1. Hozzáférési jog

A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

6.8.2. Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.8.3. Az adatainak hordozhatóságához való jog;

Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is – továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

6.8.4. Hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

6.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken.

6.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

6.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected]

6.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

6.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

7.3.Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://ottevenyikastely.hu/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező és lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook illetve Instagram profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. Az adatszolgáltatás nem a Weboldal részére, hanem a Szervező részére történik.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a weboldalon.

7.9. Jogvita esetén a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes bíróság.

Győr, 2023.07.01.

Garzon Plaza Ltd.

Szervező